I. Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę
  Marcin Domurat Psycholog
  siedziba: ul. Rożek 21, 04-926 Warszawa, mazowieckie, Polska,
  NIP: 113-246-17-21.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.trzeciafala.pl, zwanym dalej „Kupującym”, a sklepem internetowym trzeciafala.pl, zwaną dalej „Sprzedającym”.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 4. Kupujący, który dokonuje zakupu produktów oferowanych przez trzeciafala.pl jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego trzeciafala.pl.
 2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich (PLN) – sprzedający nie jest płatnikiem VAT.
 3. Sprzedający dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego trzeciafala.pl.
 4. Płatność za realizację zamówienia w sklepie internetowym trzeciafala.pl można dokonać przez jeden z poniższych sposobów:
  • poprzez serwis szybkich przelewów Paynow lub płatność za pomocą BLIK – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu,
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata), nr rachunku 93 1140 2004 0000 3102 6569 0079
 1. Akceptując Regulamin Kupujący dokonujący zakupu produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119 ze zm.) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 2. Akceptacja przez Kupującego faktury elektronicznej nie wyłącza Sprzedającemu możliwości wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3. Sprzedający wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji jako poprawne do wystawienia faktury.
 5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku takiego powiadomienia Sprzedający wysyłający korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa za prawidłowo doręczoną.
 6. Kupujący jest uprawniony do wycofania akceptacji otrzymywania faktur drogą elektroniczną zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres:
  Marcin Domurat Psycholog
  ul. Rożek 21, 04-926 Warszawa,
  lub elektronicznie na adres psychoterapia@trzeciafala.pl.

  W przypadku wycofania akceptacji od dnia następującego, po dniu doręczenia oświadczenia Kupującego o wycofaniu akceptacji Sprzedający  traci prawo do wystawiania i przesyłania Kupującemu faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 2. Aby dokonać zakupu w sposób prawidłowy, należy wypełnić wszystkie pola formularza zawierającego dane wymagane do dokonania zakupu.
 3. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy w zakresie usługi świadczonej drogą elektroniczną (umowa związana z założeniem konta) i/lub sprzedaży Sprzedający przetwarza niezbędne dane osobowe Kupującego, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane, o których mowa w pkt. wyżej, obejmują:
  • imię i nazwisko Kupującego,
  • adres dostawy/korespondencyjny Kupującego,
  • adres e-mail Kupującego,
  • numer telefonu Kupującego.
 5. Podanie danych, o których mowa wyżej jest dobrowolne, ale ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na prezentowane produkty w sklepie internetowym trzeciafala.pl.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego do celów marketingowych jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody przez Kupującego.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
 8. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym trzeciafala.pl należy kliknąć na wybrany produkt, dodać produkt do koszyka i dokonać płatności.
 9. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Kupującemu na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
 10. Sprzedający z ważnych powodów dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności na skutek nowelizacji przepisów mających wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,

  Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin widniejący na stronie sklepu internetowego trzeciafala.pl w chwili złożenia zamówienia.

IV. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania produktów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby sklepu internetowego trzeciafala.pl. Sprzedający umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@trzeciafala.pl.
 2. Termin 14 dni, liczy się od dnia dokonania sprzedaży przez Sprzedającego
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy:
 5. W przypadku braku wystarczającej ilości chętnych do przeprowadzenia szkolenia
 6. Zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonanie usługi przez Sprzedającego

W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z powyższych przyczyn, Kupującemu przysługuje zwrot środków w terminie 14 dni kalendarzowych.

V. Wymagania techniczne, funkcjonalność i interoperacyjność treści cyfrowych, świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przeprowadzeniu szkolenia
 2. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności sklepu trzeciafala.pl, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów),
  • przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
 1. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 2. dostęp do Internetu,
 3. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
 4. Kupujący ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania strony trzeciafala.pl, wysyłając wiadomość email pod adres szkolenia@trzeciafala.pl lub listownie na adres Sprzedającego.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego będącego przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej sklepu trzeciafala.pl.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedający informuje Kupującego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.