Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

ACT Playfully

 

Training participants:

Professionals dealing with broadly understood mental health - psychologists, psychotherapists, addiction therapists, doctors, medical and psychology students. Basic knowledge of Acceptance and Commitment Therapy ACT and the assumptions of the third wave of behavioral therapies is useful
 
Introduction:

If you want to experience Acceptance and Commitment Therapy (ACT) from a new perspective, theater improvisation can be a starting point for increasing your flexibility and spontaneity. At the same time, you can learn Impro games as a type of relationship in terms of RFT and make them fruitful in conducting ACT interventions. We will expand the complex concepts of Relational Frame Theory (RFT) into simple therapeutic activities, movements and games.

We want to have fun with you, make some space for pleasure and uncertainty in a safe environment.

Educational goal:

– Making ACT even more experiential

– Applying the RFT concept in a light and fun way

– Expanding the therapeutic “self”

– Being more flexible in therapy

– Building a new relationship with yourself and others as living human beings

Program:

We will offer several series of games, surprises and experiences. Together we will consider how they can be used in therapy, personal and professional development.

Driving methods:

– The workshop is highly experiential

– It will consist mainly of improvised games, their deconstruction from the perspective of ACT, RFT and FAP and then application into therapetic context

– Demonstrations

– Exercises in smaller groups

– Carefully follow your own experiences

– A common search for meaning

Information about the language used during the workshop:

The workshop is conducted in English due to the need to maintain the dynamics of the exercises, passive knowledge of the language is required, participants can perform exercises in groups in their native language, important terms will be translated, questions can be asked in Polish or German, a Polish-speaking nad German-speaking co-leaders of the training will be present present at all times, you can ask for support in case of potential language difficulties
Fee: 250 euro via Paypal - email for details: actplayfully@gmail.com

Place:

Warsaw, Poland, Psycho-Edukacja Foundation, ul. Targowa 45

Trainers:

Ralf Steinkopff - psychologist, psychotherapist, lecturer and supervisor (Peer Reviewed ACT Trainer), licensed behavioral therapist, working in the "third wave" trends: ACT, FAP and RFT. Co-host of the Awareness-Courage-Love meetings. Also using a systemic approach and hypnotherapy. He has been working with adults, children and adolescents, couples and families for over 25 years. Member and former president of DGKV (German branch of ACBS). Lecturer, research supervisor, trainer in areas related to psychotherapy and psychological assistance. Working in a private therapeutic practice in Berlin

Marcin Domurat - PhD in psychology, psychotherapist and ACT supervisor, certified trainer of ART Aggression Replacement Training, member of PTTPiB and ACBS. He has been conducting individual and group psychotherapy for adults and adolescents for over a dozen years, currently in private practice in Warsaw. His work is based on the so-called methods. third wave of behavioral therapy, in particular ACT, FAP and the concept of Compassion. He conducts training and workshops in this field, author of publications and speeches at scientific conferences. Founder of Trzeciafala.pl and co-founder of Behavioralnie.pl - the first 4-year psychotherapy school in Poland based on contextual behavioral sciences.

Patronage:

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ACBS Polska

Zagraj w ACT – Poznaj ACT i RFT improwizując

990,00 
 

Odbiorcy szkolenia:

Profesjonaliści zajmujący się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym – psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, lekarze, studenci medycyny i psychologii. Wskazana podstawowa znajomość Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT i założeń trzeciej fali terapii behawioralnych

Wprowadzenie:

Jeśli chcesz doświadczyć Terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) z nowej perspektywy, improwizacja teatralna może być punktem wyjścia do zwiększenia Twojej elastyczności i spontaniczności. W tym samym czasie możesz nauczyć się zabaw Impro jako rodzaju relacji w kategoriach RFT i uczynić je owocnymi w prowadzeniu interwencji ACT. Rozwiniemy złożone koncepcje Teorii Ram Relacyjnych (RFT) w proste działania, ruchy i gry terapeutyczne.

Chcemy się z tobą dobrze bawić, zrobić trochę miejsca na przyjemność i niepewność w bezpiecznym środowisku.

Cel edukacyjny:

- Uczynienie ACT jeszcze bardziej doświadczalnym

- Zastosowanie koncepcji RFT w lekki i zabawny sposób

- Poszerzenie terapeutycznego "ja"

- Bycie bardziej elastycznym w terapii

- Budowanie nowej relacji z sobą i innymi jako żywymi istotami ludzkimi

Program:

Zaproponujemy kilka cykli gier, niespodzianek i doświadczeń. Wspólnie zastanowimy się jak mogą one znaleźć zastosowanie w terapii, rozwoju osobistym i zawodowym.

Metody prowadzenia:

- Warsztat jest wysoce doświadczeniowy

- Polegać będzie głównie na improwizowanych grach, a następnie ich dekonstrukcji z perspektywy ACT, RFT i FAP

- Demonstracje

- Ćwiczenia w mniejszych grupach

- Uważne śledzenie własnych doświadczeń

- Wspólne poszukiwanie znaczenia

Informacja na temat języka używanego w czasie warsztatu:

Warsztat prowadzony jest w języku angielskim ze względu na potrzebę zachowania dynamiki ćwiczeń, wymagana bierna znajomość języka, ćwiczenia w grupach uczestnicy mogą wykonywać w języku polskim, ważne terminy będą przetłumaczone, pytania można zadawać w języku polskim, polskojęzyczny współprowadzący szkolenie jest cały czas obecny, można prosić o wsparcie w razie potencjalnych trudności językowych

Miejsce:

Warszawa, siedziba Fundacji Psycho-Edukacja, ul. Targowa 45

Prowadzący:

Ralf Steinkopff - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca i superwizor (Peer Reviewed ACT Trainer), licencjonowany terapeuta behawioralny, pracujący w nurtach „trzeciofalowych”: ACT, FAP i RFT. Współprowadzący spotkania Awareness-Courage-Love. Korzystający również podejścia systemowego i hipnoterapii. Od ponad 25 lat pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, parami i rodzinami. Członek i były prezes DGKV (niemiecki oddział ACBS). Wykładowca, opiekun naukowy, trener w dziedzinach związanych z psychoterapią i pomocą psychologiczną. Pracujący w ramach prywatnej praktyki terapeutycznej w Berlinie

Marcin Domurat - doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta i superwizor ACT, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji ART, członek PTTPiB oraz ACBS. Od kilkunastu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży, obecnie w ramach prywatnej praktyki w Warszawie. W pracy opiera się na metodach tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej w szczególności ACT, FAP oraz koncepcji Współczucia. Prowadzi szkolenia i warsztaty z tej dziedziny, autor publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych. Założyciel Trzeciafala.pl oraz współzałożyciel Behawioralnie.pl – pierwszej w Polsce 4-letniej szkoły psychoterapii osadzonej w kontekstualnych naukach behawioralnych.

Patronat:

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ACBS Polska