Publikacje

Wstęp do wydania polskiego „Ponad DSM” pod red. Stevena C. Hayesa i Stefana G. Hofmana – dr Konrad Ambroziak, dr Marcin Domurat

Kiedy wraz z innymi adeptami i adeptkami studiowaliśmy terapię poznawczo-behawioralną, a było to piętnaście lat temu, nauka wyglądała w następujący sposób. Przez pierwsze dwa lata byliśmy uczeni nozologii chorób psychicznych, gdyż prawidłowe rozpoznanie zaburzenia jest kluczem do dobrego leczenia, a następnie konkretnych protokołów terapeutycznych, które należy wdrożyć po dokonaniu właściwego rozpoznania. Postępowanie takie miało zapewnić wystarczająco duże szanse na wyzdrowienie osoby potrzebującej psychoterapii. Kolejne dwa lata kursu przeznaczone były na superwizję przypadków klinicznych. W trakcie superwizji uczyliśmy się dopasowywać protokoły terapeutyczne do konkretnych konceptualizacji przypadku, a także je modyfikować i dostosowywać do wieloznaczności świata klinicznego. Ponadto uczono nas, iż zaburzenia psychiczne takie jak zaburzenia osobowości są tak poważne, że nasze interwencje mogą okazać się niewystarczające, ale występują tak rzadko, że nie należy się nimi zanadto przejmować. Wierzyliśmy, że sprzeczność między ścisłym trzymaniem się protokołu o udowodnionej naukowo skuteczności a modyfikowaniem go w ramach tworzenia konceptualizacji jest pozorna, modyfikacja zaś jest wciąż przybliżeniem do metody naukowej i potrzeba jedynie czasu, aby zaradzić wspomnianej sprzeczności.

Minęło piętnaście lat. Nauka wygląda podobnie, poza tym że oddziaływania terapii poznawczo-behawioralnej (a właściwie jej różnych modyfikacji i odmian) okazały się skuteczne również w przypadku zaburzeń osobowości. Nauczanie zmieniło się więc o tyle, że zaburzenia osobowości są obecnie rozpoznawane przez wszystkie osoby szkolące się na terapeutki i terapeutów poznawczo-behawioralnych. Dodatkowe rozpoznania powodują jeszcze większe napięcie między stosowaniem protokołów przeznaczonych do zaburzeń osi pierwszej (według terminologii DSM-IV-TR) a postępowaniem klinicznym w ramach psychoterapii. Napięcie to jest łagodzone w trakcie kolejnych lat „nowicjatu” poświęconych na superwizje kliniczne – prowadzone zgodnie ze starym schematem dopasowywania protokołu do konceptualizacji – oraz niwelowane w rzeczywistości przez większość superwizorek i superwizorów szkoleniowych za pomocą zalecenia: „Skomplikowanych przypadków lepiej nie przedstawiać na egzaminie” lub stwierdzenia mocniejszego: „Do pracy ze skomplikowanymi przypadkami, to jest z osobami, u których występują zaburzenia osi pierwszej plus zaburzenia osobowości, nie jesteście przygotowani i nie możecie jej wykonywać” (z czego można wyprowadzić wniosek, aby nie przedstawiać takich przypadków na egzaminie).

Piętnaście lat to i dużo, i mało. Na pewno jest to czas wystarczający, aby to, co dla nas było sprzecznością, którą – jak wierzyliśmy – łatwo da się wyeliminować, stało się obecnie prawdziwym bezdrożem terapii poznawczo-behawioralnych, zwanym przez starożytnych Greków aporią. Starożytni odnosili ten termin do uporczywej sprzeczności między rozumem i spostrzeżeniami, między nieustępliwą wiarą w to, że istnieją proste prawa pozwalające wyjaśnić skomplikowaną naturę świata, a doświadczeniem zmysłowym nakazującym przyjąć za pewnik, iż sprawy świata są zbyt skomplikowane, aby dały się zamknąć w prostych formułach umysłu.

Dlaczego odwołujemy się do tego starożytnego terminu? Otóż chcemy podkreślić zmianę, jaka zaszła w ciągu piętnastu lat, oraz dobrze opisać punkt, w którym jesteśmy jako terapeuci i terapeutki poznawczo-behawioralni. Paradygmat terapii poznawczo-behawioralnej opierał się na ważnych założeniach. Po pierwsze, osoby prowadzące psychoterapię w tym nurcie chciały wiedzieć, czy ich działania są skuteczne, więc pragnęły poddać swoją pracę kontroli naukowej. Po drugie, rygor tej kontroli postanowiły zapożyczyć z nauk medycznych, a jej narzędziem miały być randomizowane kontrolowane badania kliniczne zaproponowanych oddziaływań klinicznych. Po trzecie, oddziaływania kliniczne miały być w miarę możności ograniczone w czasie, głównie z powodów ekonomicznych (długa terapia jest kosztowna – wie to każdy, kto w niej uczestniczył prywatnie). Aby spełnić te założenia, psychoterapię należało upodobnić do innych oddziaływań medycznych. Z tego powodu przyjęto, po piąte, że cierpienie psychiczne jest chorobą, którą można opisać, sklasyfikować i poddać odpowiedniej procedurze leczniczej. Wreszcie, po szóste, uznano, że skoro istnieją choroby psychiczne mające utajone przyczyny fizjologiczne (w szerokim sensie, od podatności genetycznej przez oddziaływania epigenetyczne po interakcje organizmu z otoczeniem), które mogą zostać odkryte, to działalność psychoterapeutyczna stanie się usługowa względem działalności psychiatrycznej.

Przez piętnaście lat nauka poznawczo-behawioralna kierowała się tymi założeniami, ignorując jednocześnie sprzeczność, o której wspomnieliśmy na początku. W tym czasie powstało ponad sześćdziesiąt różnych protokołów terapii skoncentrowanych na osi pierwszej. Opublikowano klasyfikację DSM-5, w której ujęto około pięćdziesięciu chorób psychicznych nierozpoznawanych w DSM-IV-TR. Dla nowo rozpoznanych zaburzeń wprowadzono odpowiednie protokoły leczenia. Jednocześnie badano oddziaływania psychoterapeutyczne w odniesieniu do zaburzeń osobowości; powstały zatem: terapia schematów (stanowiąca de facto przedłużenie terapii poznawczo-behawioralnej), terapie trzeciej fali behawioryzmu, jak terapia dialektyczno-behawioralna (nakierowana wprost na leczenie zaburzenia osobowości typu borderline), i inne. W obrębie terapii zaburzeń osobowości nie zaprezentowano konkretnych protokołów pracy z zaburzeniem, więc terapie te balansują na granicy spełnienia założenia o poddaniu się rygorowi randomizowanych badań kontrolnych. Przez ten czas w nurcie klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej nie badano rozdźwięku między badaniami klinicznymi a oddziaływaniami klinicznymi, który ze zwykłej sprzeczności stał się aporią opisywanego paradygmatu.

Odrębną kwestią jest założenie wpisane w większość protokołów, które dotyczy występowania jednego rodzaju zaburzenia u osoby w danym czasie. I w tym przypadku teoria rozmija się z praktyką, gdy uwzględnimy fakt, że takie sytuacje są raczej wyjątkiem niż regułą (tj. zdecydowanie częściej w gabinecie spotykamy osoby zmagające się z więcej niż jedną trudnością naraz).

Kolejną kwestią pomijaną przez dotychczasowe diagnozy jest szerszy kontekst życiowy i społeczny. Na przykład zupełnie innym doświadczeniem jest przeżywanie dowolnej trudności psychicznej, gdy posiada się formalną czy też nieformalną sieć kontaktów zapewniającą wsparcie i pomoc, niż wówczas, gdy jest się pozbawionym takiego wsparcia.

Idee leżące u podstaw obecnego systemu wiązały się z nadzieją, że oto mamy sposób opisu, który pozwoli nam lepiej radzić sobie z cierpieniem. Publikowane prace naukowe pozwalały utwierdzać się w takim przekonaniu. Niepoświęcanie adekwatnej uwagi wspomnianym problemom może rodzić sceptycyzm względem nauki w obszarze psychopatologii. Jeden z ojców teoretycznych niniejszej książki – wybitny filozof nauki Thomas S. Kuhn opisuje przedstawione rozpoznanie narastających sprzeczności w obrębie paradygmatu jako sytuację nauki, która ze stadium nauki normalnej przechodzi do stadium nauki pogrążonej w rewolucji. W stadium nauki normalnej naukowcy i naukowczynie przyswoili sobie paradygmat swojej profesji. Kuhn rozumie przy tym paradygmat jako zbiór reguł pozwalających rozstrzygnąć: (1) co znajduje się w polu danej nauki – a tym samym zidentyfikować przedmioty, które będą badać osoby uprawiające tę naukę; (2) jakie procedury badawcze są uprawomocnione w odniesieniu do przedmiotów badania; (3) jak rozstrzygać spory wynikające z rozbieżności badań, tak aby nie naruszyć zastanego paradygmatu. Jak zauważa wspomniany filozof nauki, nauka w stadium normalnym zainteresowana jest rozwiązywaniem zagadek powstających w ramach określonego paradygmatu. Rozwiązanie takich zagadek znacznie pogłębia rozumienie zjawisk na gruncie paradygmatu i każda z zagadek na tymże gruncie ma swoje prawomocne rozwiązanie. W ten sposób postępowano w ramach paradygmatu terapii poznawczo-behawioralnej. Przyjęto istnienie chorób psychicznych stojących za rozpoznaniami psychiatrycznymi, a uprawomocnioną procedurą badawczą były randomizowane badania kontrolne, których wyniki umożliwiały ocenę rozbieżności. Opracowywano nowe protokoły do nowych rozpoznań psychiatrycznych albo do tych już istniejących i starano się sprawdzać ich skuteczność za pomocą wspomnianych badań.

Do sytuacji anomalnej w paradygmacie terapii poznawczo-behawioralnej prowadzi jednak coraz większe napięcie wokół rozpoznań nozologicznych. Klinicystki i klinicyści zaczęli zgłaszać, że rozpoznania te: (1) są nieostre (badania terenowe pokazują, że różni specjaliści różnie diagnozują „te same” zaburzenia); (2) są niejednorodne – jeden z opublikowanych ostatnio artykułów wskazuje, że istnieje dwieście dwadzieścia siedem możliwych kombinacji objawów depresji spełniających rozpoznanie (nie biorąc pod uwagę kombinacji wynikających z różnych sposobów prezentacji objawów, np. bezsenność a nadmierna senność); (3) problem stanowi współwystępowanie zaburzeń – nie chodzi tylko o współwystępowanie objawów z osi pierwszej i zaburzeń osobowości, ale na osi pierwszej bardzo często zdarzają się osoby z wielorakim rozpoznaniem (zaburzenia nastroju plus zaburzenia lękowe, uzależnienia itp.). Rosnąca świadomość tej sytuacji pozwala na wyciągnięcie wniosku, że protokoły terapeutyczne opracowane w trakcie badań mają niewielkie zastosowanie w sytuacjach, z którymi klinicyści i klinicystki spotykają się w praktyce. Ponadto, na co zwracają uwagę autorzy niniejszej książki, marzenie o odkryciu neurobiologicznych podstaw zaburzeń psychicznych wciąż pozostaje niespełnione (co jest szczególnie niepokojące, jeśli weźmie się pod uwagę znaczny postęp, jaki dokonuje się w neuronauce). Co więcej, nie mamy żadnego testu pozwalającego stwierdzić dowolne zaburzenie psychiczne na podstawie jakiegokolwiek markera biologicznego (wykrywalnego np. w badaniu krwi). Nie pomogło nawet poznanie ludzkiego genomu, a szansa, że to się zmieni, jest niewielka.

Biorąc to wszystko pod uwagę, należy uznać, że w łonie terapii poznawczo-behawioralnych, a może szerzej – w ramach psychoterapii opartej na dowodach naukowych, mamy do czynienia z sytuacją rewolucyjną. Otóż normalna nauka nie jest w stanie zaradzić anomaliom, jakie wyłoniły się w trakcie jej uprawiania. Stanęliśmy również przed poważnym wyzwaniem praktycznym. Rewolucja, jakiej dokonała terapia poznawczo-behawioralna w obrębie psychoterapii, przebiegała pod hasłem naukowości (rozumianej na sposób skrajnie pozytywistyczny). Trzeba jednakże stwierdzić, że praca większości terapeutów i terapeutek poznawczo-behawioralnych skupiona wokół konceptualizacji przypadku i dostosowywania do tejże konceptualizacji protokołu leczniczego przestaje być pracą opartą na dowodach naukowych. Pewne jest jedynie to, że skuteczne są interwencje terapeutyczne prowadzone ściśle według protokołu. Nie mamy żadnej gwarancji, że zmodyfikowane protokoły są równie efektywne. Co gorsza, na gruncie terapii poznawczo-behawioralnych nie stawiano hipotez dotyczących tego, dlaczego proponowane procedury miałyby być skuteczne oraz jakie głębsze mechanizmy psychologiczne prowadzą do powstawania cierpienia psychicznego. Z tego powodu nie możemy, nawet odwołując się do dedukcyjnych metod argumentacji, twierdzić, że nasze postępowanie kliniczne jest metodą o skuteczności poświadczonej naukowo.

Niniejsza książka pod redakcją Stevena C. Hayesa i Stefana G. Hofmanna stanowi zapis nauki w stadium rewolucyjnym. Choćby z tego powodu jej wartość jest nie do przecenienia. Autorzy i autorki poszczególnych rozdziałów nie tyle zdają sprawę z kryzysu starego paradygmatu, ile kreślą różne ścieżki wyjścia z tegoż kryzysu oraz nie tylko stworzenia nowej psychoterapii, ale również wypracowania nowego paradygmatu badawczego związanego z psychoterapią. Jednym z podstawowych rozróżnień, wokół których skupiają się ich rozważania, jest rozróżnienie między naukami nomotetycznymi i naukami idiograficznymi. Pojęcia te pochodzą z dziewiętnastowiecznej filozofii zachodniej. W ramach nauk nomotetycznych możemy formułować ogólne prawa dotyczące zjawisk i na podstawie tych praw dokonywać trafnych przewidywań. Paradygmatycznymi przykładami takich nauk są fizyka i chemia. Nie interesują nas w nich konkretne ciała, cząstki i substancje, ale ogólne prawa dotyczące na przykład ruchu ciał czy przemian jednych substancji w inne. Każde ciało fizyczne podlega prawom dynamiki Newtona, a każda drobina węgla w obecności tlenu i źródła energii termicznej utlenia się do dwutlenku węgla. W odróżnieniu od tego nauki idiograficzne opisują jedynie przemiany pojedynczych zjawisk i na swoim gruncie nie są w stanie podać ogólnych praw nimi rządzących. Nauką idiograficzną jest historia, opisująca zmiany systemów politycznych, wojny i tym podobne. Pozwala ona stawiać hipotezy post factum, dlaczego zaistniały pewne zjawiska czy zmiany, jednak nie daje nadziei (przynajmniej dotychczas) na wskazanie ścisłych praw rządzących zjawiskami społecznymi.

Autorzy i autorki niniejszej książki wyrażają nadzieję na zlikwidowanie podziału na nauki idiograficzne i nomotetyczne – przynajmniej w psychoterapii czy, szerzej, psychologii. Wydaje się, że właśnie w dziedzinie psychologii rozróżnienie między tymi typami nauk nabiera szczególnej ostrości. Czy możemy w ogóle mówić o ogólnych prawach sterujących ludzkimi zachowaniami, biorąc pod uwagę różnorodność naszych historii oraz odmienność naszego układu nerwowego i warunków, w jakich przyszło nam żyć? Jak stworzyć ogólne prawa pozwalające uchwycić i zrozumieć istnienia jednostkowe? I wreszcie, jak tworzyć procedury badawcze (1) pozwalające sprawdzać ogólne prawa psychologiczne oraz (2) szanujące indywidualny kontekst, w jaki uwikłane są przedmioty badania? Na różnych poziomach ogólności oraz złożoności teorii autorzy i autorki poszczególnych rozdziałów starają się udzielić odpowiedzi na prezentowane pytania.

Odpowiedzi te jednak nie są jednoznaczne. Autorzy i autorki na pewno pokazują wiele punktów widzenia na prezentowane problemy. Dają także dużo nadziei, zarówno badaczkom i badaczom, jak i klinicystkom oraz klinicystom, na ujrzenie ich pracy w szerszej perspektywie, na stawianie nowych pytań badawczych i klinicznych. Wyzwanie to wiąże się również z szukaniem języka, który umożliwiałby owe nowe perspektywy, a jednocześnie został zaadaptowany przez przedstawicieli i przedstawicielki badań i praktyki związanych z różnymi tradycjami i teoriami. Wydaje się, że tego należy oczekiwać od nauki w stanie rewolucji. Pisze o tym wyraźnie Kuhn:

Trzeba zdecydować się na wybór jednego z dwóch sposobów uprawiania nauki i w […] okolicznościach [nauki w fazie rewolucyjnej] decyzja opierać się musi nie tyle na dotychczasowych osiągnięciach, ile na zapowiedziach na przyszłość. Osoba przyjmująca nowy paradygmat we wczesnej fazie jego rozwoju musi często decydować się na to wbrew świadectwom co do jego aktualnej przydatności w rozwiązywaniu zagadnień. To znaczy, musi ona wierzyć, iż nowy paradygmat wyjdzie w przyszłości zwycięsko z konfrontacji z wieloma problemami, wiedząc na razie tylko tyle, że stary parokrotnie zawiódł. Taka decyzja oparta być może tylko na wierze[1].

Jakie nadzieje możemy zatem wiązać z rewolucją naukową, która dzieje się na naszych oczach, i jakie trudności może ona napotkać? Zacznijmy od trudności. Jak twierdzą Kuhn oraz inni historycy i historyczki nauki, naukowcy i naukowczynie są w istocie zachowawczy. Nie lubią zmieniać paradygmatów – wolą rozwiązywać zagadki. Nic w tym dziwnego. Wszak jesteśmy ludźmi, czyli istotami (też) leniwymi. Chcemy jednak podkreślić, że zmiana paradygmatu jest również zmianą władzy. Dotychczasowy paradygmat daje psychologom i psycholożkom władzę stawiania rozpoznań, klasyfikowania ludzi oraz przepisywania recept na cierpienie. Wiemy, że władza odurza jak narkotyk i trudno z niej zrezygnować. Tym trudniej, im więcej wysiłku włożyło się w jej zdobycie – wysiłku intelektualnego i ekonomicznego pozwalającego piąć się po szczeblach kariery zawodowej. Można też wskazać jeszcze trudność ekonomiczną. Znacznie łatwiej uwierzyć, że wystarczającym oddziaływaniem, które pozwoli zmniejszyć problemy ludzi zmagających się z depresją, jest interwencja polegająca na „zakazaniu” im porównywania się z innymi, a nie wdrażanie interwencji pomagających odmienić naprawdę smutny los wielu z nich.

A jakie nadzieje daje niniejsza książka? Po pierwsze, nadzieję na prostotę. Od czasów Williama Ockhama wiemy, że z dwóch proponowanych wyjaśnień dowolnego zjawiska lepiej wybrać to, które jest prostsze. Jeżeli zatem możemy porzucić nozologię na rzecz wspólnych procesów psychologicznych, które pozwalają zrozumieć, jak dochodzi do różnorakiego cierpienia psychicznego, należy to zrobić. W obliczu istnienia sześćdziesięciu protokołów terapeutycznych dotyczących różnych zaburzeń psychicznych obietnica jednej metody czy też kilku metod, które pozwalają zrozumieć cierpienie psychiczne i skutecznie mu zapobiegać, jest kusząca.

Po drugie, nadzieję na równość. Podejście oparte na rozróżnieniu między zdrowiem i chorobą tworzy przepaść między osobami pomocy potrzebującymi (chorymi) a osobami ją świadczącymi (zdrowymi). Co robić w takiej sytuacji, gdy świadczy się pomoc i zarazem zmaga z cierpieniem psychicznym? Przyznać się do tego, narażając na posądzenie o chorobę? Czy osoba chora może pomagać? Czy dobry kardiolog powinien sam chorować na serce, czy też mieć serce jak dzwon? Rozmycie pojęć zdrowia psychicznego i choroby psychicznej, które oferuje niniejsza książka, daje ulgę. Wszyscy jesteśmy podatni na cierpienie psychiczne. Osoby świadczące pomoc psychologiczną i osoby potrzebujące takiej pomocy podlegają tym samym prawom. Cierpienie psychiczne wydaje się znacznie bardziej egalitarne niż choroby serca.

Wreszcie, po trzecie, nadzieję na wolność. Terapia oparta na procesach nie ocenia, nie sądzi, nie daje fałszywej nadziei na ogólne rozwiązania. Skoro wszyscy ludzie są równi, to terapeuci i terapeutki tracą pozycję siły. Możemy jedynie być trochę lepsi w zmaganiach z powszechnym cierpieniem. Wspólnie ćwiczymy te same umiejętności, co osoby, z którymi pracujemy. W terapii poznawczo-behawioralnej funkcjonowała piękna metafora trenera lub trenerki umiejętności (odwołująca się do treningu fizycznego). Nadszedł czas, żeby potraktować ją poważnie. Może mamy lepszą wydolność psychiczną niż osoby, z którymi pracujemy, ale biegniemy na tej samej bieżni. Od osób świadczących pomoc psychologiczną nie należy wymagać, żeby zdobywały laury w maratonie. Wystarczy, jak będziemy trochę sprawniejsi niż nasi klienci i klientki. Biegniemy trochę szybciej – niech to będzie dla nich zachętą. Pamiętajmy jednak, że biegniemy w tym samym wyścigu, w którym nie ma zwycięzców ani zwyciężczyń.

Na koniec uwaga translatorska. Książka w oryginale nosi tytuł Beyond the DSM. Angielskie słowo beyond kojarzy się z pochodzącym z łaciny przedrostkiem „trans-” i w jakiejś mierze mu odpowiada. W języku polskim możemy oddać to za pomocą albo słowa „ponad” (preferowanego przez nas), albo słowa „poza”. Które tłumaczenie jest bardziej transgresyjne? Trudno nam to ocenić. Wyjście poza system zdaje się bardziej rewolucyjne, podczas gdy spojrzenie ponad system jest bardziej zachowawcze. Wybraliśmy to drugie rozwiązanie – kierując się odruchem włączającym. Akapit ten zawdzięczamy rozmowom z przyjaciółmi i znajomymi, które toczyły się do ostatnich chwil przed wysłaniem tekstu do redakcji.

W świecie idealnym nowe odkrycie pozwalające rozwiązać jakiś problem mogłoby szybko wyprzeć wcześniejsze sposoby rozumienia. W świecie, w którym żyjemy, jest to proces złożony i wymagający czasu. Możemy wiązać to z pewną inercją – zarówno ludzie, jak i organizacje oraz instytucje (zwłaszcza one) potrzebują czasu, by przełączyć się na nowe sposoby działania, wokół których powstają często nowe instytucje, a stare niekiedy nie są w stanie przetrwać takiej zmiany. Nierzadko wiąże się to ze zmianą języka i regulacji. Niełatwo porzucić stare przyzwyczajenia, choć czasem zdecydowanie warto.

dr Konrad Ambroziak i dr Marcin Domurat

redaktorzy merytoryczni


[1] T. S. Kuhn (1968). Struktura rewolucji naukowych. Przeł. H. Ostromęcka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 273–274.

305 thoughts on “Wstęp do wydania polskiego „Ponad DSM” pod red. Stevena C. Hayesa i Stefana G. Hofmana – dr Konrad Ambroziak, dr Marcin Domurat

 1. achsisala1987 pisze:

  Renomowane kasyno soaring eagle online casino, które płaci. Wypłaty błyskawiczne, płacisz w dowolny sposób. Wiele różnych gier online, slotów. Ogromny wybór zakładów sportowych, streaming online, działają na całym świecie. Kliknij tutaj i wygraj z nami.

 2. Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against
  hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve
  worked hard on. Any recommendations?

 3. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
  amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!
  By the way, how can we communicate?

 4. It’s truly a nice and helpful piece of information. I am happy that you simply shared this helpful info with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 5. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all
  is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

 6. Undeniably believe that which you said. Your favorite
  justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of.

  I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries
  that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as
  well as defined out the whole thing without having side effect , people could take
  a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 7. Hi! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my previous room
  mate! He always kept chatting about this. I will forward this
  write-up to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thanks for sharing!

 8. Heya this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or
  if you have to manually code with HTML. I’m starting a
  blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from
  someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 9. Hey there I am so glad I found your web site, I really
  found you by mistake, while I was looking on Digg for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to
  go through it all at the minute but I have book-marked it
  and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up
  the great jo.

 10. Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.

  Please let me know. Cheers

 11. Hello i am kavin, its my first time to commenting
  anyplace, when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this brilliant article.

 12. Right away I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast
  coming over again to read more news.

 13. I needed to thank you for this excellent read!!

  I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked to check out new things you post…

 14. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I
  guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any helpful hints for newbie blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 15. Super online game https://starburst-slotgame.com/ where you can win money, buy your wife a new phone or car, close your mortgage on your house and in just one month, hurry up register and win.

 16. Best rating of https://allcasinoaffiliateprograms.com/ affiliate programs in casino and sports betting, Awesome affiliate programs only we have, review, rating

 17. Wow, this article is pleasant, my sister is analyzing
  such things, thus I am going to let know her.

 18. Great ranking of https://top10-casino-affiliate-programs.com/ affiliate programs in the field of casino and sports betting, Good affiliate programs only with us, review, rating

 19. Everything is very open with a precise explanation of the
  challenges. It was truly informative. Your website is extremely helpful.

  Thanks for sharing!

 20. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really loved browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing for your rss feed and I’m hoping you write again very soon!

 21. I simply could not depart your website before suggesting that I extremely enjoyed the standard info an individual supply for your visitors?
  Is going to be back frequently in order to investigate cross-check new posts

 22. Thanks , I’ve just been searching for information approximately this subject for a long time and yours is the
  greatest I’ve found out till now. But, what about the bottom line?
  Are you sure in regards to the source?

 23. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Very helpful information specially the last part 🙂 I care for such information much.
  I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of
  luck.

 24. It’s difficult to find educated people on this subject, however,
  you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 25. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was
  extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any helpful hints for rookie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 26. Excellent blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?

  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options
  out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any tips? Many thanks!

 27. Heya i am for the first time here. I came across this board and I to find It
  truly helpful & it helped me out a lot. I am hoping to offer one thing again and aid others such
  as you helped me.

 28. Money online game https://moonprincess-play.com/ where you can make money, buy a loved one a new phone or car, close the mortgage on a house and just two months, hurry up register and win.

 29. This design is steller! You definitely know how to
  keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

 30. Thanks for sharing your thoughts on . Regards

 31. I like what you guys tend to be up too. Such clever
  work and exposure! Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to my
  own blogroll.

 32. mnogocook.ru pisze:

  you are in reality a excellent webmaster.

  The website loading velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick.
  Also, The contents are masterwork. you have done a wonderful task on this
  subject!

 33. whoah this blog is excellent i really like studying your articles.
  Stay up the good work! You already know, many individuals are looking round for this
  information, you could aid them greatly.

 34. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism
  or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it
  up all over the internet without my authorization. Do you know any
  ways to help protect against content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 35. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was
  just curious if you get a lot of spam feedback?

  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much
  appreciated.

 36. nipple tape pisze:

  Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve
  truly loved surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing in your feed and I hope
  you write again very soon!

 37. Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress
  because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 38. You’ve made some decent points there. I looked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 39. casinocommunity pisze:

  From some point on, I am preparing to build my site while browsing various sites. It is now somewhat completed. If you are interested, please come to play with casinocommunity !!

 40. Pingback: viagra 75mg
 41. Pingback: cialis 5mg india
 42. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Very helpful information specially the last part :
  ) I care for such info much. I was seeking this particular information for a long time.
  Thank you and best of luck.

 43. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this website.
  I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well.

  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now ;
  )

 44. Hi, this weekend is nice designed for me, as this point in time i
  am reading this great informative post here at my home.

 45. totosite pisze:

  I’ve been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, totosite and I’m really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks 😀
  bb

 46. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However,
  how can we communicate?

 47. We stumbled over here different website and thought I may
  as well check things out. I like what I see so now i am
  following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.

 48. Hi, I read your blog like every week. Your humoristic
  style is awesome, keep it up!

 49. Spot on with this write-up, I really feel this amazing site needs a great deal more attention. I’ll probably be
  back again to read more, thanks for the information!

 50. I used to be able to find good advice from your articles.

 51. Good ranking of https://24online-casino-affiliate-programs.com/ affiliate programs in casino and sports betting, Awesome affiliate programs only with us, review, rating

 52. Every weekend i used to visit this web site, because
  i want enjoyment, since this this web site conations actually
  fastidious funny information too.

 53. slotsite pisze:

  Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once 😀 slotsite

 54. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
  keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. All the best

 55. Hello, just wanted to tell you, I liked this article.
  It was inspiring. Keep on posting!

 56. Its such as you learn my thoughts! You seem to grasp so much about this, such as you wrote the e-book in it or something.
  I think that you just could do with some p.c. to drive the message house a little bit, however instead of that, this
  is wonderful blog. An excellent read. I will certainly be back.

 57. 1xBet является одной из самых известных на рынке. https://bet-promokod.ru/ Большой выбор событий из мира спорта и киберспорта, десятки открытых линий, высочайшие коэффициенты. Также, БК имеет широкий функционал и одна из немногих дает возможность совершать ставки по специальным промокодам. Используя их, вы можете получить реальный денежный выигрыш, не внося абсолютно никаких средств. Это реально! Узнать последний промокод вы можете прямо сейчас, однако использовать его необходимо в соответствии с условиями и инструкциями, которые приведены ниже.

 58. Wow, this piece of writing is fastidious, my sister is analyzing such
  things, therefore I am going to inform her.

 59. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I
  could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog
  platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 60. Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank you for providing these details.

 61. I seriously love your site.. Very nice colors & theme. Did you build this amazing site yourself?
  Please reply back as I’m wanting to create my own site and want to know where you
  got this from or just what the theme is called. Appreciate it!

 62. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog
  loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s
  the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 63. Every weekend i used to visit this web page, because i wish for enjoyment, for the
  reason that this this web page conations
  genuinely fastidious funny data too.

 64. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
  updates.

 65. Every weekend i used to visit this website, because i want
  enjoyment, for the reason that this this site conations in fact fastidious funny information too.

 66. Hello, i think that i saw you visited my web site thus i got here to return the choose?.I am attempting to to find
  issues to improve my website!I assume its ok to make use of some of your
  ideas!!

 67. I’m not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for fantastic info I was looking for
  this information for my mission.

 68. Woah! I’m really enjoying the template/theme of
  this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that „perfect balance” between superb usability and visual appearance.
  I must say you’ve done a awesome job with this.

  In addition, the blog loads very quick for me on Firefox.
  Exceptional Blog!

 69. Fantastic site. Plenty of useful information here.
  I’m sending it to some friends ans also sharing in delicious.
  And certainly, thanks in your sweat!

 70. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 71. Hi there, constantly i used to check blog posts here early in the break of day,
  for the reason that i love to gain knowledge of more and more.

 72. Money online game razor shark play where you can make money, buy yourself a new phone or car, close the mortgage on your house and just one month, hurry up register and win.

 73. Very nice post. I definitely love this website.
  Keep it up!

 74. Good ranking of https://bossaffiliate24.com/ casino and sports betting affiliate programs, Super affiliate programs only with us, review, rating

 75. Pingback: lisinopril prices
 76. Pingback: buy fluoxetine
 77. Pingback: metformin 500mg
 78. Pingback: promethazine 2023
 79. Pingback: old buy benadryl
 80. Pingback: cheap tizanidine
 81. Pingback: prednisone generic
 82. You should take part in a contest for one of the highest quality sites online.
  I’m going to highly recommend this site!

 83. Hello, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.

 84. I am really inspired with your writing talents and also with the
  format on your blog. Is that this a paid topic or did you
  customize it yourself? Either way stay up the nice high quality writing,
  it’s rare to peer a great weblog like this one today..

 85. First of all I would like to say awesome blog!

  I had a quick question that I’d like to ask if you
  don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts
  out there. I do enjoy writing however it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how
  to begin. Any ideas or hints? Thanks!

 86. It is in point of fact a nice and useful piece of information. I’m
  glad that you simply shared this helpful info with us.
  Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 87. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog
  stand out. Please let me know where you got your theme.
  Appreciate it

 88. I was curious if you ever thought of changing the
  page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.

  Maybe you could space it out better?

 89. I think that is among the such a lot vital information for me.
  And i’m glad reading your article. However should observation on some basic issues, The web
  site style is ideal, the articles is in point of fact nice : D.
  Just right activity, cheers

 90. Hey there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your
  content. Please let me know. Many thanks

 91. Keep this going please, great job!

 92. Hi there, its nice article regarding media print, we all understand media is a great source of information.

 93. Hi, I do believe your site might be having web browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your website in Safari, it looks
  fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, excellent blog!

 94. I think everything published was very reasonable.
  However, what about this? suppose you were to write a killer
  headline? I am not saying your information is not good,
  but what if you added a post title that grabbed a person’s attention?
  I mean Wstęp do wydania polskiego "Ponad DSM" pod red.

  Stevena C. Hayesa i Stefana G. Hofmana – dr Konrad Ambroziak, dr Marcin Domurat
  – Trzecia Fala is a little plain. You ought to peek at Yahoo’s home page and see how they create news
  headlines to grab people to open the links. You might try adding a
  video or a picture or two to grab people interested about what you’ve written. In my opinion, it might make your website a little bit
  more interesting.

 95. you’re truly a good webmaster. The web site loading pace is amazing.
  It sort of feels that you are doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterwork. you’ve performed a fantastic process in this subject!

 96. yes-dacha.ru pisze:

  Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 97. It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this post and if I may I want to recommend you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things approximately it!

 98. This article is really a good one it helps new internet viewers, who are wishing for blogging.

 99. Great info. Lucky me I ran across your website by accident (stumbleupon). I have saved it for later!

 100. nemasterok.ru pisze:

  With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help protect against content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.

 101. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 102. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 103. ig porno pisze:

  What’s up it’s me, I am also visiting this web page daily, this website is genuinely nice and the
  visitors are in fact sharing pleasant thoughts.

 104. infoda4nik.ru pisze:

  Hi there to every body, it’s my first go to see of this website; this webpage contains awesome and really good stuff designed for readers.

 105. ogorodkino.ru pisze:

  I visited many websites except the audio quality for audio songs current at this website is in fact fabulous.

 106. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 107. ig porno pisze:

  It’s awesome in support of me to have a site,
  which is helpful designed for my experience. thanks admin

 108. online porno pisze:

  Your style is really unique compared to other people I have read stuff from.
  Thank you for posting when you’ve got the
  opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 109. For the reason that the admin of this web page is working,
  no hesitation very quickly it will be renowned, due to
  its feature contents.

 110. ig porno pisze:

  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thanks for providing
  this info.

 111. online porno pisze:

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Thanks

 112. online porno pisze:

  I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this site.
  I’m hoping to see the same high-grade content by you in the future
  as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website
  now 😉

 113. Asking questions are genuinely good thing if you are not understanding something entirely, except this paragraph provides fastidious
  understanding yet.

 114. Excellent post. I’m dealing with some of these issues as well..

 115. Hi, this weekend is good designed for me, since this occasion i am reading this impressive informative piece of writing here at my house.

 116. It’s awesome for me to have a site, which is beneficial in favor of my knowledge. thanks admin

 117. This is my first time visit at here and i am truly impressed to read all at alone place.

 118. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!

 119. أكبر شركة لانتاج أنابيب البولي ايثيلين و يو بي سي ومستلزماتها للمنتجات الصناعية في عيراق

 120. أكبر شركة لانتاج أنابيب البولي ايثيلين و يو بي سي ومستلزماتها للمنتجات الصناعية في عيراق

 121. Magnificent site. Plenty of helpful info here. I’m sending it to a few
  buddies ans additionally sharing in delicious.
  And obviously, thanks to your effort!

 122. sport unisda pisze:

  thank thanks for article bro, visit my web http://sports.unisda.ac.id/

 123. Anoboy pisze:

  great article thank for sharing streaming anime sub indo

 124. You can definitely see your enthusiasm in the article you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 125. Hi, i feel that i saw you visited my weblog so i got here to go back the prefer?.I am trying to find things to improve my site!I assume its good enough to use some of your concepts!!

 126. сколько стоит сдать золото в скупку – стоимость золота в скупке москва

 127. uPVC fittings pisze:

  يمكن للعملاء الاعتماد على الخبرة الفنية لمصنع إيليت بايب Elite Pipeودعم العملاء المخصص لمساعدتهم في اختيار التركيبات الأنسب لاحتياجاتهم الخاصة.

 128. Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post thank you once again.

 129. bezogoroda.ru pisze:

  Hi, after reading this remarkable article i am too glad to share my experience here with friends.

 130. مع التركيز على التميز ، اكتسب مصنع إيليت بايب Elite Pipe سمعة طيبة في إنتاج منتجات HDPE و uPVC عالية الجودة التي تلبي معايير الجودة الصارمة.

 131. يتجلى التزام المصنع بالاستدامة البيئية من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وممارسات التصنيع الموفرة للطاقة. إيليت بايب Elite Pipe

 132. hdpe pn6 pisze:

  تم تصميم تركيبات المصنع من البولي فينيل كلوريد (uPVC) مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل ، مما يضمن اتصالات آمنة ومحكمة تقلل من مخاطر التسرب أو الأعطال. إيليت بايب Elite Pipe

 133. Elitepipe Plastic Factory’s fittings are designed to be user-friendly, facilitating easy installation and ensuring hassle-free maintenance throughout their lifespan. Elitepipe Plastic Factory

 134. Elitepipe Plastic Factory’s fittings exhibit outstanding dimensional accuracy and are manufactured using high-grade materials, ensuring long-lasting performance and reliability. Elitepipe Plastic Factory

 135. I visited multiple websites except the audio quality for audio songs current at this site is in fact wonderful.

 136. Elitepipe Plastic Factory’s commitment to customer satisfaction is evident in their prompt delivery schedules and exceptional after-sales service. Elitepipe Plastic Factory

 137. بایب pisze:

  The Elitepipe Plastic Factory in Iraq is an industry leader known for its commitment to delivering high-quality plastic pipes and fittings. Elitepipe Plastic Factory

 138. إن تركيبات uPVC التي ينتجها مصنع إيليت بايب Elite Pipe مقاومة للغاية للتآكل ، وتوفر حلولاً موثوقة وخالية من الصيانة لأنظمة الري والسباكة.

 139. Pipe fittings pisze:

  Customers can rely on Elitepipe Plastic Factory’s technical expertise and dedicated customer support to assist them in selecting the most suitable fittings for their specific needs. Elitepipe Plastic Factory

 140. Elitepipe Plastic Factory’s HDPE fittings are renowned for their versatility, allowing for secure and efficient connections in diverse applications such as water supply, gas distribution, and industrial pipelines. Elitepipe Plastic Factory

 141. The Elitepipe Plastic Factory’s manufacturing facilities are equipped with state-of-the-art machinery, enabling efficient production processes and consistent product quality. Elitepipe Plastic Factory

 142. مع التركيز على التميز ، اكتسب مصنع إيليت بايب Elite Pipe سمعة طيبة في إنتاج منتجات HDPE و uPVC عالية الجودة التي تلبي معايير الجودة الصارمة.

 143. يتجلى التزام المصنع بالاستدامة البيئية من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وممارسات التصنيع الموفرة للطاقة. إيليت بايب Elite Pipe

 144. تم تصميم تركيبات المصنع من البولي فينيل كلوريد (uPVC) مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل ، مما يضمن اتصالات آمنة ومحكمة تقلل من مخاطر التسرب أو الأعطال. إيليت بايب Elite Pipe

 145. يتجلى تفاني المصنع في الجودة في الأداء المتفوق لأنابيب HDPE ، والمعروفة بقوتها ومتانتها الاستثنائية.

 146. اثي pisze:

  تشتهر تجهيزات HDPE من إيليت بايب Elite Pipe بتعدد استخداماتها ، مما يسمح بوصلات آمنة وفعالة في تطبيقات متنوعة مثل إمدادات المياه وتوزيع الغاز وخطوط الأنابيب الصناعية.

 147. Nice blog here! Also your site quite a bit up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate link for your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol

 148. hdpe pn10 pisze:

  عندما يتعلق الأمر بأنابيب uPVC ، فإن مصنع إيليت بايب Elite Pipe يضع معايير عالية من خلال منتجاته المصممة بدقة والتي توفر حلول سباكة وري موثوقة وخالية من التسرب.

 149. The factory’s uPVC fittings are designed with meticulous attention to detail, ensuring secure and tight connections that minimize the risk of leaks or failures. Elitepipe Plastic Factory

 150. تم تصميم تركيبات إيليت بايب Elite Pipe لتكون سهلة الاستخدام ، مما يسهل التثبيت السهل ويضمن صيانة خالية من المتاعب طوال عمرها الافتراضي.

 151. يمكن للعملاء الاعتماد على الخبرة الفنية لمصنع إيليت بايب Elite Pipeودعم العملاء المخصص لمساعدتهم في اختيار التركيبات الأنسب لاحتياجاتهم الخاصة.

 152. يتضح التزام إيليت بايب Elite Pipe بإرضاء العملاء في جداول التسليم الفوري وخدمة ما بعد البيع الاستثنائية.

 153. boru pisze:

  عندما يتعلق الأمر بأنابيب uPVC ، فإن مصنع إيليت بايب Elite Pipe يضع معايير عالية من خلال منتجاته المصممة بدقة والتي توفر حلول سباكة وري موثوقة وخالية من التسرب.

 154. يعمل مصنع إيليت بايب Elite Pipe في العراق كمحفز لتطوير البنية التحتية ، حيث يزود السوق بأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وأنابيب uPVC والتجهيزات التي تساهم في نمو ونجاح مختلف القطاعات.

 155. كمورد موثوق به في صناعة البلاستيك ، أنشأ إيليت بايب Elite Pipe شراكات طويلة الأمد مع العملاء الذين يقدرون منتجاتهم عالية الجودة وأدائهم الموثوق.

 156. I read this article fully about the comparison of latest and preceding technologies, it’s remarkable article.

 157. كاويات pisze:

  ينعكس التزام المصنع بالابتكار في جهود البحث والتطوير المستمرة لتحسين تصميم ووظائف تركيبات HDPE و uPVC الخاصة بهم. إيليت بايب Elite Pipe

 158. Hi there, I found your web site via Google even as searching for a similar topic, your site got here up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 159. pn16 hdpe pisze:

  The factory’s uPVC fittings are designed with meticulous attention to detail, ensuring secure and tight connections that minimize the risk of leaks or failures. Elitepipe Plastic Factory

 160. daachka.ru pisze:

  It’s going to be finish of mine day, but before end I am reading this wonderful article to increase my knowledge.

 161. Post writing is also a fun, if you know then you can write otherwise it is difficult to write.

 162. The factory’s uPVC fittings are designed with meticulous attention to detail, ensuring secure and tight connections that minimize the risk of leaks or failures. Elitepipe Plastic Factory

 163. リラックスして自由に仕事をしていれば、最高の気分で作品に臨むことができるんだ。

 164. 125mm pvc pisze:

  تم تصميم تركيبات المصنع من البولي فينيل كلوريد (uPVC) مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل ، مما يضمن اتصالات آمنة ومحكمة تقلل من مخاطر التسرب أو الأعطال. إيليت بايب Elite Pipe

 165. تم تصميم تركيبات إيليت بايب Elite Pipe لتكون سهلة الاستخدام ، مما يسهل التثبيت السهل ويضمن صيانة خالية من المتاعب طوال عمرها الافتراضي.

 166. nadachee.ru pisze:

  Hi everybody, here every one is sharing these familiarity, thus it’s nice to read this blog, and I used to visit this website every day.

 167. Iraq industry pisze:

  Elitepipe Plastic Factory’s fittings exhibit outstanding dimensional accuracy and are manufactured using high-grade materials, ensuring long-lasting performance and reliability. Elitepipe Plastic Factory

 168. Pingback: buy zyrtec in bulk
 169. Pingback: generic ketorolac
 170. Pingback: methotrexate 10mg
 171. Every weekend i used to pay a visit this website, because i want enjoyment, as this this web site conations actually good funny information too.

 172. What i do not realize is if truth be told how you’re now not really a lot more well-appreciated than you may be right now. You are so intelligent. You realize therefore significantly relating to this topic, produced me personally believe it from so many numerous angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs nice. All the time care for it up!

 173. The Elitepipe Plastic Factory in Iraq serves as a catalyst for infrastructure development, providing the market with superior HDPE, uPVC pipes, and fittings that contribute to the growth and success of various sectors. Elitepipe Plastic Factory

 174. daachka.ru pisze:

  My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page again.

 175. haekal pisze:

  Thanks for a great information.

  Please visit our web :
  Haekal
  Haekal
  Haekal

 176. تركيبات مصنع إيليت بايب Elite Pipe تُظهر دقة أبعاد رائعة ويتم تصنيعها باستخدام مواد عالية الجودة ، مما يضمن أداءً وموثوقية طويلة الأمد.

 177. Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 178. يعتبر مصنع إيليت بايب Elite Pipe في العراق رائدًا صناعيًا معروفًا بالتزامه بتقديم الأنابيب والتجهيزات البلاستيكية عالية الجودة.

 179. ElitePipe Plastic Factory in Iraq sets the standard for excellence in the plastic industry. From their cutting-edge manufacturing processes to their top-notch customer service, they are the go-to choice for all your plastic needs.” 2. „Looking for durable and reliable plastic products in Iraq? Look no further than ElitePipe Plastic Factory. With their wide range of high-quality pipes and fittings, they have become the trusted partner for businesses and individuals alike.” 3. „ElitePipe Plastic Factory is revolutionizing the plastic manufacturing scene in Iraq. Their commitment to innovation and quality shines through in every product they create. Experience the difference of their superior craftsmanship and attention to detail.” 4. „When it comes to plastic solutions, ElitePipe Plastic Factory in Iraq is the name you can trust. Their extensive industry knowledge and dedication to customer satisfaction make them a leader in the market.” 5. „For all your plastic project needs, ElitePipe Plastic Factory in Iraq has you covered. Their comprehensive range of products, combined with their expertise, ensures that you’ll find the perfect solution for any application.” 6. „Choose ElitePipe Plastic Factory in Iraq and experience the seamless integration of quality, reliability, and affordability. Their competitive prices and exceptional product performance make them the preferred choice for customers across the region.” 7. „ElitePipe Plastic Factory in Iraq goes above and beyond to deliver exceptional customer service. From assisting with product selection to providing timely delivery, they strive to exceed your expectations at every step.” 8. „Trust ElitePipe Plastic Factory in Iraq to provide you with environmentally friendly plastic solutions. Their commitment to sustainability is evident in their manufacturing processes and the materials they use.” 9. „ElitePipe Plastic Factory’s dedication to continuous improvement ensures that you receive the latest advancements in plastic technology. Stay ahead of the curve with their innovative product offerings in Iraq.” 10. „When quality and reliability matter, ElitePipe Plastic Factory in Iraq stands out as the premier choice. Their stringent quality control measures guarantee that you receive products of the highest standards, backed by their solid reputation.”

 180. Ginana pisze:

  Make money with pg slot online games quickly through the website pgslot.bar with unlimited payouts for every bet. There are various bonus rewards brought to the player in full every moment. A great profit can be made for sure 100% already here.

 181. I do consider all the concepts you have introduced in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too quick for newbies. May you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 182. A person necessarily help to make significantly articles I might state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual publish amazing. Magnificent activity!

 183. Can I simply say what a relief to discover someone who truly knows what they’re talking about online. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people should read this and understand this side of the story. It’s surprising you aren’t more popular since you certainly have the gift.

 184. The factory’s commitment to innovation is reflected in their continuous research and development efforts to enhance the design and functionality of their HDPE and uPVC fittings. Elitepipe Plastic Factory

 185. magnificent submit, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not realize this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 186. I just like the helpful information you provide in your articles

 187. مرافق تصنيع إيليت بايب Elite Pipe مجهزة بأحدث الآلات ، مما يتيح عمليات الإنتاج الفعالة وجودة المنتج المتسقة.

 188. When it comes to uPVC pipes, Elitepipe Plastic Factory sets the bar high with their precision-engineered products that provide reliable and leak-free plumbing and irrigation solutions. Elitepipe Plastic Factory

 189. Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post

 190. As a trusted supplier in the plastic industry, Elitepipe Plastic Factory has established long-term partnerships with clients who value their high-quality products and reliable performance. Elitepipe Plastic Factory

 191. very informative articles or reviews at this time.

 192. daachnik.ru pisze:

  Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information specially the final phase 🙂 I maintain such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

 193. The factory’s commitment to innovation is reflected in their continuous research and development efforts to enhance the design and functionality of their HDPE and uPVC fittings. Elitepipe Plastic Factory

 194. إن تركيبات uPVC التي ينتجها مصنع إيليت بايب Elite Pipe مقاومة للغاية للتآكل ، وتوفر حلولاً موثوقة وخالية من الصيانة لأنظمة الري والسباكة.

 195. I am extremely inspired with your writing talents and alsowell as with the layout in your blog. Is this a paid subject matter or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this one these days..

 196. Customers can rely on Elitepipe Plastic Factory’s technical expertise and dedicated customer support to assist them in selecting the most suitable fittings for their specific needs. Elitepipe Plastic Factory

 197. twitch.tv pisze:

  Greate article. Keep writing such kind of information on your page. Im really impressed by your site.

 198. Asking questions are really nice thing if you are not understanding anything entirely, but this article provides pleasant understanding even.

 199. Hey! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Thanks!

 200. I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

 201. Good replies in return of this difficulty with solid arguments and explaining everything concerning that.

 202. Very good blog post. I absolutely love this site. Keep it up!

 203. daachkaru pisze:

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for %keyword%

 204. مع التركيز على التميز ، اكتسب مصنع إيليت بايب Elite Pipe سمعة طيبة في إنتاج منتجات HDPE و uPVC عالية الجودة التي تلبي معايير الجودة الصارمة.

 205. Hi there great blog! Does running a blog like this take a great deal of work? I have very little expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic but I just needed to ask. Kudos!

 206. I think this is one of the most important information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 207. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 208. sadounik.ru pisze:

  magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 209. GDIZ pisze:

  Your writing skills are amazing! I really love it! Can you review my website https://www.gdiz.eu.org and maybe you can share tour thought about mine?

 210. كمورد موثوق به في صناعة البلاستيك ، أنشأ إيليت بايب Elite Pipe شراكات طويلة الأمد مع العملاء الذين يقدرون منتجاتهم عالية الجودة وأدائهم الموثوق.

 211. daa4a.ru pisze:

  What’s up it’s me, I am also visiting this website daily, this site is actually good and the users are really sharing nice thoughts.

 212. Неповторимый частный эротический массаж в Москве с джакузи

 213. daachka.ru pisze:

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Cheers

 214. horse xxxx pisze:

  If some one desires to be updated with most recent technologies then he must be visit this web site and be up to date daily.

 215. If you are going for best contents like I do, simply go to see this web site every day as it provides quality contents, thanks

 216. This design is wicked! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 217. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 218. Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to take note of. I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider worries that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the top as smartlyand also defined out the whole thing with no need side effect , folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 219. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

 220. If some one needs to be updated with most up-to-date technologies then he must be visit this web site and be up to date every day.

 221. daachka.ru pisze:

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks

 222. sfsd pisze:

  เล่นผ่านมือถือง่ายๆ เล่นได้ไม่มีสะดุด แจกเครดิตฟรี 100 เพื่อทดลองเล่นสล็อตทุกค่าย 1 บาทฝากได้ naga game slot

 223. ssds pisze:

  เว็บตรง ไม่มีขั้ต่ำ 1 บาท ก็แตกได้ สล็อตเกมแตกดี ทุกเกม เข้าแจ็คพอตใหญ่ เท่าไหร่ก็ถอนได้ เล่นได้ไม่จำกัด จ่ายเงินไวได้เงินง่าย เกมดีเกมดัง สล็อต

 224. ssds pisze:

  เว็บตรงไม่มีเอเย่นต์ จ่ายตรงจากเว็บ สล็อตค่ายใหญ่ ทำเงินได้ไม่อั้น ปั่นสล็อตค่ายใหม่ ได้เงินเร็ว สล็อตเกมแตกง่าย ค่ายใหญ่ที่สุด รวมไว้ที่นี่ lavaslot

 225. adsds pisze:

  เกมแจกดี แตกทุกวันต้องเว็บนี้เท่านั้น แจกดีแจกไม่อั้น ได้เงินไว ถอนไว เงินเข้าไวที่สุด สล็อตแตกง่าย จ่ายเร็ว เกมสล็อตทดลองเล่นฟรี สล็อตมาใหม่เว็บตรง ทดลองเล่นสล็อต

 226. ssds pisze:

  เว็บสล็อตค่ายใหม่ รวมเกมทุกเกม แตกง่าย เล่นเกมสล็อตได้ไม่มีขั้นต่ำ แจกโบนัสทุกวัน ถอนง่ายจ่ายเงินจริง เล่นได้ทุกวันไม่ต้องดาวน์โหลด superslot

 227. bezogoroda.ru pisze:

  Good post. I am dealing with some of these issues as well..

 228. I have been surfing online more than three hours nowadays, yet I never found any fascinating article like yours. It’s lovely value enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 229. Hey there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 230. pg pisze:

  มั่นใจในการเล่นเกมสล็อตออนไลน์ให้แก่ผู้เล่นทุกคน สมัครpgสล็อต ตอนนี้เพื่อรับสิทธิ์พิเศษมากมาย

 231. pgslot work pisze:

  เกมออนไลน์ที่เปิดมาสู่ฟอร์มใหม่ที่น่าตื่นเต้น pgslot workเล่นแล้วมีผลกำไรจริง และทำคุณมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว

 232. pg slot pisze:

  สล็อต pg แท้ ให้เต็ม ไม่ล็อคยูส ไม่จำกัดสิทธิ์ pg slotแท้ เข้าระบบเล่นผ่านพวกเรา สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

 233. เครดิตฟรี50 pisze:

  สมาชิกใหม่ รับเครดิตฟรี50
  ยืนยัน หมายเลขโทรศัพท์ เพียงแค่สมัครสมาชิก แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ

 234. สล็อตวอเลท pisze:

  สล็อตแตกง่าย สล็อตวอเลท
  ฝากถอนไม่มี ขั้นต่ำ เว็บไซต์ สล็อต ฝากถอน ไม่มีขึ้นต่ำ

 235. pg pisze:

  สำหรับ ท่านที่กำลัง มองหาเกม pg
  สล็อตเล่นผ่อนคลาย เว็บไซต์ ของ พวกเรามีการอัปเดต เกมสล็อตใหม่ๆ

 236. อเวจี สล็อต pisze:

  สนุกสุดมันกับเกมสล็อต pg ที่เว็บอเวจี สล็อต
  สล็อตนรก ประสบการณ์สุดพิเศษแห่งความบันเทิง

 237. ทางเข้าpg pisze:

  เปิดโลกให้แด่คุณผู้เล่นอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ทางเข้าpg slot มือถือ อะไรที่ยากยากพวกเรามักไม่ชอบทำ

 238. pg slot pisze:

  เราบริการ pg slot
  ทางเข้า ที่เข้าเล่นได้ง่ายที่สุด กระเป๋าใบเดี่ยว ไม่ต้องโยนงินในกระเป๋า

 239. pg slot เครดิตฟรี pisze:

  เครดิตฟรี ยืนยันเบอร์ pg slot เครดิตฟรีไม่ต้องฝากก่อน ไม่ต้องแชร์ ยืนยันเบอร์

 240. pgslot pisze:

  ที่สุดของ เว็บสล็อต ความสนุกและความตื่นเต้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับ pgslot เว็บตรง

 241. สล็อตเว็บตรง pisze:

  สล็อตเว็บตรง
  แตกหนัก ท้าชิงรางวัลใหญ่ ด้วยเกมส์สล็อตสุดฮิต ชิงโชคกันแล้ววันนี้

 242. pg slot เว็บตรง pisze:

  pg slot เว็บตรงเครดิตฟรี ทางลัดรวยไม่อั้น pg slot เว็บตรง เครดิตฟรี

 243. สล็อตเว็บตรง แตกหนัก pisze:

  pg slot เว็บแท้ ระบบฝากถอนออโต้ เว็บตรง สล็อตเว็บตรง แตกหนัก มาแรงที่สุด สมัครเล่น เกมส์สล็อตออนไลน์ฟรี

 244. pgzeed pisze:

  สล็อต pg เว็บตรง แตกหนัก pgzeed
  เป็นเกมส์สล็อตออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการเล่นที่ง่าย และมีโอกาสที่จะได้รับเงินรางวัลมากมาย

 245. pgzeed888 pisze:

  สล็อต รับโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยกดรับเอง pgzeed888เล่นได้อย่างไม่ยากเย็นสำหรับในการเล่นสล็อตออนไลน์เว็บสล็อต

 246. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

 247. ogorodkino.ru pisze:

  What’s up to every body, it’s my first visit of this webpage; this weblog contains remarkable and really good stuff designed for readers.

 248. plainmemorycom pisze:

  Good article
  I’ll come to play again next time
  메이저사이트

 249. Wow, that’s what I was searching for, what a information! present here at this blog, thanks admin of this web site.

 250. Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to bear in mind of. I say to you, I definitely get irked even as other people consider worries that they plainly do not realize about. You controlled to hit the nail upon the top as welland also defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 251. pg pisze:

  pgslot เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ สล็อตแตกหนัก pg
  สล็อต เว็บตรง 2023 โอกาสชนะสูงสุดนะ

 252. No matter if some one searches for his essential thing, thus he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 253. infoda4nik.ru pisze:

  Every weekend i used to pay a visit this website, because i want enjoyment, as this this website conations actually good funny stuff too.

 254. For latest news you have to visit world wide web and on web I found this web site as a most excellent web site for most up-to-date updates.

 255. Hi there, yes this article is truly good and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks.

 256. slot gacor pisze:

  I really like your writing, this is very useful for me, thank you bro, this web slot gacor

 257. Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for providing this information.

 258. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 259. slot5000 pisze:

  I really like your writing slot gacor

 260. jiraporn66 pisze:

  มันเป็นเรื่องเบสิคมาก ๆ ที่กว่าผู้เล่นสล็อต จะตัดสินใจเลือกเดิมพันกับเว็บไซต์ไหนได้ จะต้องค้นหาข้อมูลให้ละเอียดรอบด้านที่สุด เพื่อลดโอกาสขาดทุน และเพิ่มพูนกำไร ไม่เว้นแม้แต่การเลือกเกมสล็อตปังปัง ก็ต้องเลือกให้ถูกประเภทด้วยเช่นกัน ดูให้ดีระหว่างเกม สล็อตปังปังเว็บเกมสล็อต

 261. I always emailed this blog post page to all my associates, since if like to read it after that my links will too.

 262. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!

 263. Hey very interesting blog!

 264. slot 5000 pisze:

  bro I really like your writing slot dana

 265. I always spent my half an hour to read this weblog’s articles or reviews daily along with a cup of coffee.

 266. I blog quite often and I really appreciate your content. This article has really peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 267. sphynx kitten pisze:

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 268. I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this impressive piece of writing at at this place.

 269. Hello there! This article couldn’t be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll forward this information to him. Pretty sure he will have a very good read. Thanks for sharing!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *